Våra ägares direktiv

Skogsmuseet i Lycksele AB har ett övergripande regionalt ansvar för skogens och skogsbrukets historia. Museet ska arbeta med insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad gäller skogsbruk och flottning. I anslutning till det ska information och pedagogisk verksamhet bedrivas. Tillsammans med ägarna och andra aktörer ska bolaget även aktivt medverka i regionala utvecklingsprojekt. Av särskild vikt är utvecklingsinsatser vars syfte är att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens samhälle. En ökad nationalisering och internationalisering av museets verksamhet ska beaktas.

Verksamheten ska präglas av hög kunskap och kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft, tillgänglighet samt en god balans mellan historia, nutid och framtid. Museet ska verka för att det skogliga kulturarvet hålls levande och kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.  
Barn och unga är en prioriterad målgrupp. 

Ägardirektiv

agardirektiv_skogsmuseet_lycksele.pdf (0.5 MB)