Förhistoria & kulturlandskap

Länets samlade kunskap om vår äldre historia och om de spår som människor och verksamheter lämnat efter sig i landskapet finns samlad i informationsportalen SPÅR från 10 000 år
Här får du veta vilka lämningar som är vanliga i vår region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns också länkar till de som arbetar med arkeologi. Hos oss på Skogsmuseet är det Mikael Jakobsson.

Länsstyrelsen arbetar också med vår kulturmiljö, till exempel med kulturreservat, byggnadsminnen, fornlämningar och riksintressen. Här hittar du information om det.

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders kulturspår. Här ser du var fornlämningarna finns i länet och landet och vilken information som finns om dem. Tidsspannet är stort – från stenålder till 1900-talet. Det finns också ett nationellt system med information om det byggda kulturarvet: Bebyggelseregistret.