Förening för skogshistorien

Skogshistoriska Sällskapet samlar människor med olika relationer till skogen, från dem som har skog som yrke till forskare och den skogsintresserade allmänheten. Som medlem får man tidningen Skogshistoriska Tidender fyra gånger per år och en årsskrift som kommer ut lagom till jul. 
Flertalet exkursioner arrangeras på skogshistoriskt intressanta platser i landet.

Intresserad av att bli medlem? Anmäl dig via följande länk. https://skogshistoria.se/medlemmar/anmalan/

På bilden syns Emil Öhman, som i samband med årsmötet i april 2015 mottog en utmärkelse - en Örtug - för sitt examensarbete i skogshushållning på Jägmästarprogrammet vid SLU med titeln ”Hjulskotarens tekniska utveckling”. Emil har tagit fram tekniska grunddata och försäljningssiffror på samtliga serietillverkade svenska hjulskotare som producerats sedan 1962.  Han visar hur utvecklingen av skotarna bidragit till den produktivitetsutveckling som skett i det svenska skogsbruket sedan 1960-talet. I arbetet har han dessutom utfört statistiska studier av trender vad avser lastindex, motoreffekt i förhållande till totalvikt och medelmarktryck. Slutsatserna var att lastindex och medelmarktryck minskat över tid medan motoreffekten i skotarna ökat. Emil Öhmans examensarbete ger ett värdefullt bidrag till den svenska skogsmaskintillverkningens historiska utveckling.