Det byggda och gröna kulturarvet

Byggnader och bebyggelsemiljöer har unika historier att berätta och omfattar vårt gemensamma byggda kulturarv. En rödmålad stuga på landsbygden har en egen arkitektur, olik tätortens flerfamiljshus. En skolbyggnad uppförd i antikiserande stil på 1890-talet (se bilden) skiljer sig från ett modernistiskt Medborgarhus i kopparplåt uppfört sjuttio år senare. Alla hus är formade av sin tid, funktioner och värden! 

Det byggda kulturarvet berättar om olika tidsperioder, funktioner och om människor som har byggt, ägt och brukat byggnaden. Om arkitekturen eller inredningen från en tidsperiod avlägsnas så förändras även en del av byggnadens historia och karaktär - men också platsens historia. Därför bör man respektera alla tidslager och inte riva eller ta bort något i onödan. Samtidigt måste också nya funktioner kunna tillföras byggnader, för att kulturarvet ska bli användbart och tillgängligt. Som regel bevaras det också bäst då.

HÅLLA HUS är en informationsportal för byggnadsvård. Där hittar du information om byggnadstraditioner, renovering, material och färg. Informationen finns dels på hemsidan, men också på museerna i länet. I Lycksele finns broschyrer och faktablad på Skogsmuseet och på Lycksele bibliotek.

Det finns också ett grönt kulturarv, lika viktigt att bevara för att bidra till miljöns helhet. Typiskt för äldre trädgårdar är samspelet mellan det nyttiga och sköna. Läs mer om trädgårdar! På museet säljer vi boken "Minns du hur korovan smakade?" som handlar om trädgårdar i Lycksele.

Lycksele kommun har tagit fram förslag till en kulturmiljöstrategi. Där anges till exempel vilka byggnader och trädgårdar som bedömts som viktiga att bevara inför framtiden. 

Här finns ytterligare information om byggnadsvård.