Kulturarv & framtid

Skogsmuseet driver och medverkar i projekt som anknyter till vårt uppdrag. Genom projekten har vi möjlighet att öka vårt utbud och förstärka museets verksamhet, till exempel vad gäller kunskaps- och materialinsamling. Projekten bidrar också till att bredda vår kompetens, samtidigt som vi har möjlighet att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Foto: Wild Lapland, Källan Spa & Hotell, Skogsstyrelsen m.fl.

 

Kunskapsturism i skog

PINUS - projekt innovativa upplevelser i brukad skog - handlar om att föra samman besöksnäring, skogsnäring och skoglig akademi för att skapa turistiska möjligheter i brukad skog. Genom samarbete och kunskapsutbyte kan PINUS ta fram nya, unika besöksmål i skogen, vilket i sin tur möjliggör för små och medelstora företag inom regionens besöksnäring att växa på en ny marknad: tematisk kunskapsturism i skog. Efter projektets slut kommer såväl internationella som svenska besökare i vår region att kunna uppleva den svenska skogen på ett nytt sätt. I ett antal visningsmiljöer visas till exempel skogens väg från planta till planka, det svenska skogliga kulturarvet, hur skogen bidrar till att lösa klimatfrågan och biologisk mångfald i skogen.
Läs mer i kortversionen nedan! 

Kontakt: Projektledare Anna-Maria Rautio, tel 0950-177 46.

Projektet finansieras av EU/Regionala strukturfonden. Medfinansiärer är: Region Västerbotten, Lycksele kommun, Sveaskog, SLU, Granö Beckasin, Skogsmuseet i Lycksele.

Projektet finns på facebook: Projekt PINUS

Samarbetsparter

Sveaskog
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Granö Beckasin
Skogsmuseet (projektägare)

Dialogparter
Skogsstyrelsen
Gold of Lapland
Skogsriket Västerbotten
Lycksele samiska råd

Om PINUS, kortversion av ansökan

kortversion_pinus_2016-09-23.pdf (0.3 MB)

Broschyr

broschyr_pinus_171027.pdf (4.0 MB)

Vuarkká

Skogsmuseet i Lycksele ska under en ettårig förstudie undersöka förutsättningarna för VUARKKÁ* – en mötesplats och ett visningsarkiv i Södra Lappland.

Vi ska arbeta med framförallt dessa frågeställningar:

  • Hur kan samlingen Samiska skatter generera nya upplevelser och möten samt sprida kunskap om samisk kultur?
  • Kan en mötesplats/skattkammaren spela roll i Centralmuseernas krav på decentraliserad verksamhet, med Skogsmuseet som samarbetspart i södra Lappland?
  • Vilka fysiska krav ställs på ett bra visningsarkiv? Vad krävs för att visa föremål från andra museers samlingar?
  • Kan samlingen stärka besöksnäringsföretagen i området?
  • Den hittills största repatrieringen i Sverige planeras äga rum på Gammplatsen i Lycksele. Vilken roll kan Vuarkká spela då och i framtiden med anledning av detta?

Målet är att med hjälp av förstudien kunna fatta beslut om och hur Skogsmuseet med samarbetspartners ska gå vidare för att etablera Vuarkká – fysiskt, publikt, innehålls- och samarbetsmässigt.

Förstudien finansieras till största del av Kulturrådet och Region Västerbotten. 

* gömma/skattkammare på umesamiska.

Kontakt: Projektledare Adriana Aurelius tel 0950-379 45

Samarbetsparter

Lycksele Sameförening
Lycksele samisk förvaltningskommun
Vartooe, Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
Sameätnam
m.fl.

I media

lokaltidningen_171122.pdf (0.7 MB)

Intervju med projektledaren

lokaltidningen_180103.pdf (0.5 MB)